Multilingual Application Forms

Que sont les Neighbourhood Small Grants?

Les Neighbourhood Small Grants aident les résidents comme vous qui veulent faire de notre communauté un endroit où il fait bon vivre. Nous versons des subventions de 50 $ à 500 $ à de petits groupes de résidents qui ont une idée de projet qui renforce les liens entre les voisins, partage des compétences ou des connaissances, crée un sentiment de fierté locale ou célèbre la diversité culturelle. Fêtes de voisinage, expositions d’art, ateliers d’artisanat, jardins communautaires, yoga au lever du soleil ou cinéma sous les étoiles. Il n’y a aucune limite à votre créativité!


Téléchargez le formulaire de demande pour en savoir plus sur le programme et présentez votre demande.

Qué son las Pequeñas Subvenciones para los Vecindarios?

Las Pequeñas Subvenciones para los Vecindarios apoyan a vecinos como tú que quieren hacer que nuestra comunidad sea un mejor lugar donde vivir. Otorgamos subvenciones de $50 a $500 a pequeños grupos de vecinos con una idea de un proyecto para fortalecer las conexiones entre vecinos, compartir habilidades o conocimientos, construir un sentido de orgullo local o celebrar la diversidad cultural. Fiestas vecinales, exhibiciones de arte, talleres de manualidades, jardines comunitarios, yoga al amanecer, o veladas de cine bajo las estrellas. ¡No hay ningún límite a tu creatividad!


Descarga el formulario de solicitud para aprender más acerca del programa y presentar tu solicitud.

Ano ang Neighbourhood Small Grants?

Ang Neighbourhood Small Grants ay sumusuporta sa mga residenteng katulad mo na nagnanais na mas pabutuhin ang pamumuhay sa ating komunidad. 
Nagbibigay kami ng grants mula sa $50 hanggang $500 sa mga maliliit na grupo ng residenteng may ideya para sa isang proyektong magpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga magkakapitbahay, magbabahagi ng mga kasanayan o kaalaman, na lilikha ng isang diwa na maipagmamalaki ng komunidad, o ipagdiriwang ang iba’t ibang kultura.

Mga block parties, pagtatanghal ng sining, workshops sa craft, pang komunidad na hardin, mga sesyon ng yoga o sineng ginaganap sa labas. Walang hangganan ang inyong pagiging mapanlikha!
I-download ang application form upang madagdagan ang kaalaman tungkol sa programa at mag-apply.

什么是邻里小额资助计划?

邻里小额资助计划为像您这样的居民提供支持,让我们的社区成为一个更加美好的居住地。 我们为居民小组提供$50到$500元的资助。这些居民小组有举办活动项目的想法,并通过这些项目来加强邻里之间的关系、分享技能和知识、建立本地自豪感或是庆祝文化的多样性。 街区派对、艺术展览、工艺坊、社区花园、日出瑜伽或露天电影。尽情发挥您的无限创造力!

请下载申请表格,以便更多地了解该计划并提出申请。

وام بلاعوض کوچک محله چیست؟

 
برنامه‌ی وام بلاعوض کوچک محله (The Neighbourhood Small Grants – NSG) از ساکنانی مانند شما حمایت می‌کند تا جامعه‌مان را به مکانی بهتر براز زندگی تبدیل کنند. ما وام‌های بلاعوضی از 50$ تا 500$ را به گروه‌های کوچک ساکنانی می‌دهیم که ایده‌ای برای پروژه‌ای دارند که ارتباط بین همسایگان را تقویت می‌بخشد، همسایگان را در مهارت یا دانش‌های یکدیگر سهیم می‌نماید، احساس افتخار در جامعه ایجاد می‌نماید، یا تنوع فرهنگی را جشن می‌گیرد. مهمانی‌های محله، نمایش‌های هنری، کارگاه‌های هنرهای دستی، باغچه‌های محله، یوگای صبح‌گاهی یا تماشای فیلم در زیر ستارگان. هیچ محدودیتی برای خلاقیت شما وجود ندارد!

برای آگاهی بیشتر در باره‌ی این برنامه و ارسال تقاضایتان، فرم درخواست را دانلود کنید.

ما هي المنح المالية الصغيرة للحي السكني؟

تعمل المنح المالية الصغيرة للحي السكني على دعم السكان من أمثالك والذين يرغبون في جعل مجتمعنا المحلي مكاناً أفضل للعيش. نقوم بإعطاء منح مالية تتراوح بين 50 و500 دولار لمجموعات صغيرة من السكان والذين لديهم فكرة عن مشروع لتعزيز العلاقات بين الجيران، تبادل المهارات والمعرفة، بناء نوع من الشعور بالفخر أو للإحتفال بتنوعنا الثقافي. حفلات الحي السكني، العروض الفنية، ورشات عمل حرفية، حدائق المجتمع المحلي، دروس رياضة اليوغا أثناء شروق الشمس أو مشاهدة أفلام الفيديو تحت النجوم. لا يوجد حدود لإبداعكم!

بادر بتنزيل إستمارة تقديم الطلب لمعرفة المزيد عن البرنامج ولتقديم الطلب.

ਨੇੱਬਰਹੁੱਡ ਸਮਾਲ ਗਰਾਂਟਸ ਕੀ ਹੈ?

ਨੇੱਬਰਹੁੱਡ ਸਮਾਲ ਗਰਾਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੌਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਰਟ ਸ਼ੋਅ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਕਮਿਉਨਟੀ ਬਗੀਚੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਮੂਵੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ!

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

Cấp Khoản Tài Trợ Nhỏ cho Khu Xóm là gì?

Cấp Khoản Tài Trợ Nhỏ cho Khu Xóm (NSG) yểm trợ cho cư dân nào như quý vị muốn giúp cho cộng đồng chúng ta trở thành một nơi sinh sống lý tưởng hơn. Chúng tôi cấp những khoản tài trợ từ $50 đến $500 cho những nhóm cư dân ít người có sáng kiến thực hiện một dự án nhằm củng cố những mối liên kết giữa láng giềng, đóng góp khả năng hoặc kiến thức, xây dựng ý thức hãnh diện địa phương, hoặc tôn vinh sắc thái đa dạng văn hóa. Những buổi họp mặt trong dãy phố, các buổi triển lãm nghệ thuật, hội thảo thực tập thủ công, vườn cộng đồng, yoga lúc bình minh hoặc chiếu xi nê trong đêm dưới sao trời. Không có giới hạn về sáng kiến của quý vi!


Hãy lấy xuống mẫu đơn để tìm hiểu thêm về chương trình này và nộp đơn.

Start Your Application Today

Ready to bring your idea to life? Get started on your application today. You can always come back to your application later.

Apply Now